Quick Navigation

Tender

Please click following links for further details

जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना
परिपत्रक
जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना
जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना (दुसरी वेळ)
Notification for Mobile App Presentation
परिपत्रक: ई-निविदा प्रक्रियेमधील अटी व शर्ती शिथील करणे बाबत
अल्प मुदतीची निविदा सुचना
जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना शुध्दीपत्रक
Providing Contractual Labour (Mazdoor), Watchman, Driver, Tractor and Implement Driver. Sweeper (wet/dry) and Computer Operator/office assistant at College of Agricultural Engineering and Technology, V.N.M.K.V. Parbhani for the year 2020-21
जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना (कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय)
जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना
जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना (कापूस संशोधन केंद्र, नांदेड)
जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना (दुसरी वेळ)
E-Tender Notice for supply of laboratory equipments at College Of Agriculture, Latur
ई-दरपत्रक सुचना क्रंमाक 9/2020-21
ई-दरपत्रक सुचना क्रंमाक 12/2020-21
ई-निविदा सुचना (दुसरी वेळ)
जाहीर निवेदन
दरपत्रक (संगणक/हेडफोन/टचपॅड)
Quotation Call Notification for Calibration of Measuring instruments available at FMMTTC, CAET, Parbhani. (Last Date: 10/08/2020)
अल्प मुदतीची निविदा
Call for quotation: Supply of Computer System
जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना
ई-निविदा सुचना : नापास इाालेले बियाणे तसेच चाळणी खालील गाळण (रेमिनंट) विकणे आहे
जाहिर प्रगटन : सरकी पेंड खरेदी करावयाची आहे
NOTIFICATION: Call for quotation: Creation of Institutional email IDs
जाहिर प्रगटन : लोखंडी पोल व चैन लिंक फैन्सींग करणे
जाहिर प्रगटन : खगर (खराब भाजलेली विट) (खरेदी वाहतुक आणि पसरविणे)
ई-निविदा : शेतीभाती मासिक 2020-21 ची छपाई करण्यासाठी (तिसरी वेळ)
निवीदा सुचना क्र. 56
ई - निविदा कार्यप्रणाली अंतर्गत निविदा सुचना (तिसरी वेळ) क्र. 2/2019-20
जाहीर प्रगटन
ई-निवीदा : (दुसरी वेळ) शेती भाती मासीकची छपाई
ई-निविदा : पदवी,पदविका प्रमाणपत्रे व गुणपत्रके छपाईसह तयार करून पुरवठा करणे (दुसरी वेळ)
e-Tender: MACHINERIES EQUIPMENTS/ INSTRUMENTS/ MISCELLANEOUS ITEMS FOR SEED PROCESSING PLANT (SEED HUB)
पदवी, पदविका प्रमाणपत्रे व गुणपत्रके छपाईसह तयार करून पुरवठा करणे
Quotation Call Notification for Calibration of measuring instruments and testing facilities available at FMMTTC, Parbhani (Third Call)
NOTIFICATION for Software and instrument for under graduate and post graduate laboratory
University Library Tender Notice for the Supply of Print Books and Digitization of thesis and other important publication / resources of the University
Call for Presentation Mobile Android App
QUOTATION CALL NOTIFICATION FOR CALIBRATION OF MEASURING INSTRUMENTS AND TESTING FACILITIES AT FMMTTC
ई-निविदा : शेतीभाती मासिक 2020-21 ची छपाई करण्यासाठी
दरपत्रक आमंत्रन सुचना
E-Tender Notice University Library
Tender Notice For Annual Rate Contract
E-TENDER NOTICE for Printing of Krishi Dainandini 2020
ई-निविदा : बिज साठवण गृह बांधणे बाबत
Call for quotation - Subscription of Remote Access Software and Federated Search Software/ Engine to University Library (Second Time)
निविदापत्र: कृषि अभियांत्रीकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय परभणी येथे झेरॉक्स मशीन ख्ररेदी करण्यासाठी दर पत्रक मिळणे बाबत
Call for quotation - Annual Maintenance of Koha on cloud server(3rd Time)
Call for quotation - Subscription of Remote Access Software and Federated Search Software/ Engine to University Library.
ई-निविदा: वनामकृवि परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयी नविन जलकुंभ बांधणे
जाहिर प्रगटण: प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या भोजनाचे जाहिर प्रगटण
जाहिर प्रगटन
ई-निविदा : वनामकृवि परभणी अंतर्गत परभणी येथे मुलींचे वसतिगृह बांधणे (Marathi/English)
ई-निव‍िदा कार्यप्रणालीअंतर्गत ब-1/B-1 e-Tender Notice No.10 (Marathi/English)
e-Tender : Work Propagation of Fruit Crops (2nd Time)
ई-न‍िविदा : उत्तर पत्रिका व पुरवणी छपाई करून पुरवठा करणे
Call for quotation - Annual Maintenance of Koha on cloud server (SECOND TIME)
e-Tender : Work Propagation of Fruit Crops
ई-निविदा कार्यप्रणाली अंतर्गत : उत्तरपत्र‍िका छपाई करूण पुरवठा करणे
NOTIFICATION : Call for Quotation for Calibration / Measuring / Instrument / Equipment / Testing setup
निविदा: विद्यापीठ परिसर स्वच्छता करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने मजुर लावणे बाबत
Call for quotation - Digitization and digital archiving of old theses and dissertations kept in University Library
Call for quotation - Annual Maintenance of Koha on cloud server
निविदा सुचना पत्र :‍ आदिवासी उपयोजना (TSP) अंतर्गत शेतक-यांना वाटपाकरीता ठिंबक सिंचनासाठी इनलाईन लॅटरलचे दरपत्रक
जाहीर प्रगटन : शेतीभाती मासिकाचे अंक रद्दी मध्ये विकण्यासाठी दर पत्रक मागविणे बाबत
ई-निविदा : शेतीभाती मासिक 2019-20 ऑफसेट प्रीटींग (तिसरी वेळ)
Call for quotation - Annual Maintenance of Koha on cloud server
दरपत्रक आमंत्रन सुचना (झेरॉक्स मशीन-3352)
दरपत्रक आमंत्रन सुचना (झेरॉक्स मशीन-5054)
निविदा सुचना पत्र : आदिवासी उपयोजना अंतर्गत शेतक-यांना वाटपाकरीता ठिबक सिंचनासाठी इनलाईन लॅटरल
E-tender (II call) -Examination Software (English)
E-tender (II call) -Examination Software (Marathi)
Call for quotation : Development of Library Android App
ई-निविदा : शेतीभाती मासिक 2019-20 ची छपाई करण्यासाठी (दुसरी वेळ)
ई-निविदा कार्यप्रणालीअंतर्गत ब-1 निविदा सुचना क्र.25/2018-19 (दुसरी वेळ)
जाहीर संक्ष‍ित ई-निविदा सुचना
ई-निविदा : विद्यार्थ्यांची नोंदणी ते परिक्षा विषियक, गुणपत्रक व तात्पुरते पदवी प्रमाणपत्र सॉफ्टवेअर पुरवठा करणे बाबत...
E-Tender : To provide Computer Software of Students registration process to examinations
ई-निविदा सुचना
Notice of boarding committee of AGM on AICRP
ई-निविदा : शेतीभाती मासिक 2019-20 ची छपाई करण्यासाठी
दरपत्रक : लेजरप्रिंटरचेटोणरकार्टेज
दरपत्रक : गुणनोंदवह्या (Grade Register)
दरपत्रक : उत्त्रपत्रिकाछापाई
Tender Notice 12/2018 - 19
Tender Notice 16/2018 - 19
TENDER : Printing of Krishi Dainandini - 2019 (Third Call)
अल्पमुदत दरपत्रक सुचना क्रमांक 37/2018-19 (दुसरी वेळ)
Notification
अल्पमुदत दरपत्रक सुचना क्रमांक 36/2018-19
e-Tender Notice (2nd Time)
Supply of Quotation for Calendar 2019
E-TENDER NOTICE for Printing of Krishi Dainandini - 2019
Call for quotation : Digitization and digital archiving of old theses and dissertations kept in University Library
ई- निविदा कार्यप्रणालीअंतर्गत ब-1 निविदा सुचना क्रमांक 12/2017-18
ई- निविदा सुचना 6/2018-19
Bhangar Lilav ( भंगार लिलाव ) - VNMKV Library
ई-निविदा सुचना (दुसरी वेळ) : निविदाक्रमांक नियंत्रक/ भविष्या निधी/ इ.सी.आर./निविदाक्रमांक 02-2018/1061
ई-निविदा सुचना : निविदा क्रमांक नियंत्रक/ भविष्या निधी/ इ.सी.आर./निविदा क्रमांक 01-2018/871
ई- निविदा सुचना
दरपत्रक सुचना क्रमांक 44/2017-28 (दुसरी वेळ)
निविदा : शेतीभती मासिक 2018-19 छपाईबाबत
जाहीर लिलाव प्रगटन, कृषि महाविद्यालय, उस्मानाबाद
Quotation for Supply and installation of Battery Bank for 10 KVA online UPS at Department of Agriculture Engg, VNMKV, Parbhani
e-Tender Notification of Central Nursery Scheme, VNMKV, Parbhani
ई- निविदा कार्यप्रणालीअंतर्गत ब-1 निविदा सुचना क्रमांक 18/2017-18
ई- निविदा कार्यप्रणालीअंतर्गत ब-1 निविदा सुचना क्रमांक 16/2017-18 (दुसरी वेळ)
ई- निविदा कार्यप्रणालीअंतर्गत ब-1 निविदा सुचना क्रमांक 15/2017-18
ई- निविदा: कृषि महाविद्यालय उस्मानाबाद येथील नव्याने बांधण्यात येणा-या ब्रुडरशेड व ग्रोअर व फिनिशर ब्रायरर शेड येथील मुख्य केबल, विद्युतसंच मांडणी करणे 13/2017-18
ई- निविदा: कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय परभणी येथील प्रदर्शन कक्षास अभासी छत करणे
ई- निविदा: (फक्त सुशिक्षत बेरोजगार अभियंतासाठी जिल्हा बीड व उस्मानाबाद)
ई- निविदा: (फक्त सुशिक्षत बेरोजगार अभियंतासाठी जिल्हा बीड व उस्मानाबाद)
ई- निविदा: लातुर येथील जुन्या किटकशास्त्र व विकृतीशास्त्र प्रयोगशाळेचे नुतनीकरण करणे
e-Tender: Supply and Fixing of cladding material for Existing Polyhouse
निविदा-2: आदिवासी उपयोजना (TSP) अंतर्गत शेतक-यांना मोफत वाटपा करीता तुषार सिंचन संचाचे दरपत्रक
निविदा-1: आदिवासी उपयोजना (TSP) अंतर्गत शेतक-यांना मोफत वाटपा करीता तुषार सिंचन संचाचे दरपत्रक
Notification : Call for quotation Portable Drip
Notification : Call for Tender Quotation for Sprinkler Irrigation Set


Note : In Case of Doubt, the displayed information must be verified with authentic source with the concern office. University will not be responsible for any inadvertent error that may have crept in the content being published on Net. The content published on net are for immediate information to the candidates only.

 

 

 

Quick Links