Quick Navigation

Circulars

Administartion

वरीष्ठ लिपीक संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठतासुची
संचालक शिक्षण्र तथा अधिष्ठा (कृषि)/संचालक संशोधन/संचालक विस्तार शिक्षण/सहयोगी अधिष्ठाता(कृषि)/सहयोगी अधिष्ठाता (गृहविज्ञान)/विभाग प्रमुख (विषय-निहाय) व प्राध्यापक (विषय-निहाय) या संवर्गातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी यांची दिनांक 1.1.2020 रोजीची तात्पूरती सेवा ज्येष्ठतासुची
कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
लघुटंकलेखक संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
ग्रंथालय सहाय्यक संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
Circular for Institutional Email ID facility for the Research and Academic
कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि)/तत्सम संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2020 रेजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
कृषि विज्ञान केंद्रअंतर्गत पहारेकरी, शिपाई पदाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
सुचनापत्र
प्रसिध्दीपत्रक
दिनांक 01.01.2020 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्स्म, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्ड्मन (तांत्रीक प्रशिक्षक-अन्नतंत्र-TI) संवर्गाची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची
Regarding PhD CET Exam for admission of PhD for the academic year 2020 - 21
REVISED TO CONDUCT OF Ph.D. CET - 2020
CONDUCT OF Ph.D. CET - 2020
35 व्या सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षेचा सुधारीत निकाल
कृषि विद्याशाखातील सहाय्यक प्राध्यापक कृषि वनस्पतीशास्त्र या संवर्गातील अधिका-यांची, दिनांक 1.1.2011 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
कृषि विद्याशाखातील सहाय्यक प्राध्यापक कृषविनस्पतीशास्त्र या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 1.1.2011 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत
दि. 1.1.2020 रेाजीची वर्ग ड विविध पदांची सेवा जेष्ठता यादी
दिनांक 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सुधारीत यादी
दिनांक 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सुधारीत यादी
विद्यापीठ परिपत्रक क्रं.अेपीसी-2/2020 (कृषि सहाय्यक संवर्गात पदोन्नतीसाठीचे प्रमाण)
1 फेब्रुवारी 2020 नंतर प्राप्त झालेल्या अनुकंपा वरील उमेदवारांची प्रतीक्षा सूची
सुचनापत्र
सुचनापत्र
सुचनापत्र
सुचनापत्र
सुचनापत्र
सुचनापत्र
राज्यातील सर्व शास्त्रज्ञ , संशोधक यंची डीरेक्टरी तयार करणे बाबत
सुचनापत्र
सुचनापत्र
सुचनापत्र
परिपत्रक : CAS दिनांक 28.02.2020 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात येत आहे
दिनांक 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची यादी
दिनांक 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची यादी
परीपत्रक: सर्व अध‍िकारी/ कर्मचारी यांनी बायोमॅट्रीक पध्दतीने उपस्थिती नोंदविणे व कार्यालयीन वेळेचे पालन करण्याबाबत
35 व्या विद्यापीठ कर्मचारी सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षेचा निकाल
परिपत्रक : सर्व कार्यालयाकरीता
कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदाकरिता इमाव (सर्वसाधारण) निवड/प्रतिक्षा उमेदवारांनी मुळ कागदपत्रे/प्रमाणपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहणे
सहाय्यक कुलसचिव/सहाय्यक नियंत्रक या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 1.1.2019 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सुची
अनुंकपा तत्वावरील नियुक्ती मिळणे बाबत प्राप्त झालेल्या अर्ज/उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी
कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्य यंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवाज्येष्ठता सुची
दिनांक 01.01.2019 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्सम, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्डमन (तांत्रीक प्रशिक्षक-अन्नतंत्र-IT) संवर्गाची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
शुध्दीपत्रक: 35 वि विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर ‍परिक्षा बाबत
कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
कनिष्ठ लिपिक या संवर्गाची दिनांक 1.1.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
परिपत्रक: 35 वि विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर ‍परिक्षा दिनांक 28, 29 नोंव्हेबर 2019 व दिनांक 01 डिसेंबर 2019

परिपत्रक-1: 22 ते 24 जानेवारी, 2020 मध्ये होणा-या कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा

परिपत्रक-2: 22 ते 24 जानेवारी, 2020 मध्ये होणा-या कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा

परिपत्रक: 22 ते 24 जानेवारी, 2020 मध्ये होणा-या कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा

सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
ग्रंथालय सहाय्यकसवंर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
वरीष्ठ्लिपीकसंवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
लघुटंकलेखक (निम्न्श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
लघुटंकलेखक संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
परिपत्रक : Comptroller या पदावर प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी परभणी अंतर्गत इच्छुक व्यक्तीसाठी
परिपत्रक : लिपीक संवर्गातील एका कर्मचा-याची नियुक्ती बाबत
परिपत्रक : वरीष्ठ्संशोधन सहाय्यक (कृषि)
वरीष्ठ्संशोधन सहाय्यक (कृषि) या संवर्गातील दि. 01-01-2019 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सुची
परिपत्रक : CAS 14.8.2019 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात येत आहे
कृषि विद्या शाखेतील सहयोगी प्राध्यापक या संवर्गातील अधिका-यांची (विषय-निहाय), दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक गृहविज्ञान या संवर्गातील (विषय-निहाय), दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
परिपत्रक : सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर पदोन्नतीसाठी (दिनांक 01.09.2019) पात्र समजतात अशा कर्मचा-यासाठी
परीपत्रक : विद्यापिठ प्रक्षेत्रावरील व कार्यालयीन तात्पुरत्या स्वरूपात रोजंदारी तत्वावर अतिरीक्त हंगामी कामे बाह्य यंत्रेणेद्वारे (कंत्रटदारा मर्फ़त) करणे बाबत
परिपत्रक : CAS
CIRCULAR : "RADHAKISHAN SHANTI MALHOTRA AWARD"
कनिष्ठ लिपीक संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
01 मार्च 2019 नंतर प्राप्त् झालेल्या अनुकंपा वरील उमेदवाराची परतीक्षा सुची
मजुर, पहारेकरी,‍ शिपाई, प्रयोगशाळा सेवक, प्रयोगशाळा ‍परिचर, रूखी, गुराखी, परिचर, माळी, ग्रंथालय परिचर, पुस्तक वाहक, जमादार, फराश, ड्रेसर, सफाई कामगार, दोग्धा, मिस्त्री, स्चयंपाकी व पशधन परिचर, रोपवाटीका सहाय्यक या पदाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
कार्यालयीन आदेश : कृषि परिषद येथे प्राध्यापक व त्यावरील उच्च् संवर्गातील अधिका-यांकरिता तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत
दिनांक 01.01.2019 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्स्‍म, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्ड्मन (तांत्रीक प्रशिक्षक-अन्न् तंत्र-T1) संवर्गाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
सहाय्यक प्राध्यापक (कृषिविद्या शाखा)विषय-निहाय/अन्नतंत्र विद्याशाखा/ गृहविज्ञान विद्याशाखा/ कृषि जैवतंत्रज्ञान विद्याशाखा/ कृषि अंभियात्रिकी विभाग व कृषि अंभियात्रिकी विद्याशाखा/ सहाय्यक ग्रंथपाल इ. संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची
वरीष्ठ् लिपीक संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 1.1.2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता
लघुलेखक (उच्च्‍ा श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 राेजीचीतात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची
दिनांक 01.01.2019 रोजीचीकॉम्प्युटरऑपरेटर,दुरध्वनीलक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्ययंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी यासंवर्गाचीतात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
ग्रंथालय सहाय्यक सवंर्गाची दिनांक 01.01.2019 अखेरची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
लघुटंकलेखक संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 अखेरची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
लघुटंकलेखक (निम्न् श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 अखेरची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
परिपत्रक: विद्यापीठ स्तरावर 35 वी विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा घेण्यात येणार आहे
परिपत्रक: विद्यापीठ अधिकारी/कर्मचारी विभागीय परीक्षा बाबत…
कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक/ तत्स्म (कृषि) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2018 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
परिपत्रक (कुलसचिव): विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी कार्यालय प्रमुखांकडून रजा मंजूर केल्याशिवाय रजेवर न जाण्याबाबत..
Radhakishan Shanti Malhotra Award 2015 - 16
विद्यापीठ परिपत्रक : आधार बेस्ड बायोमॅट्रिक्सि उपस्थिती बाबत
डिसेंबर 2018 ते 15 फेब्रुवारी 2019 पर्यंतप्राप्त् झालेल्याअनुकंपा वरीलउमेदवाराची प्रतीक्षासुची
परिपत्रक : विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी त्यांच्या सेवाविषयक व अन्य् तक्रारी संबधीत
कंत्राटी तत्वावर जिप, कार, वाहन चालक कंत्राटदारा मार्फत कामावर घेण्या बाबत....
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळ, कृषि परिषद, पुणे यांचे ‍ जाहिरातीच्या अनुषंगाने ज्या-ज्या शिक्षकवर्गीय अधिका-यांना करावयाचे पदनिहाय अर्ज
API score related documents
RADHAKISHAN SHANTI MALHOTRA AWARD
एप्रिल 2018 ते 12 डिंसेबर 2018 पर्यंत प्राप्त् झालेल्या अनुकंपा वरील उमेदवाराची प्रतीक्षा सुची
कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2018 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
Circular for API Score
परीपत्रक : विद्यापीठांतर्गत विविध प्रस्ताव /मुद्यांबाबत
परीपत्रक : कंत्राटी तत्वावर वाहन चालक/‍ कनिष्ठ ‍लिपीक/ विजतंत्री तत्सम कर्मचारी कंत्राटव्दारा मार्फत कामावर घेण्यास परवाणगी मिळणे बाबत
दिनांक 01.01.2018 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्सम, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्डमन (तांत्रीक प्रशिक्षक-अन्नतंत्र-IT) संवर्गाची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
दिनांक 01.01.2018 रोजीची कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्ययंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी यासंवर्गाची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सुचनापत्र
परिपत्रक : तापडीया नाटय मंदीर निराला बाजार औरंगाबाद या ठिकाणी दिनांक 27.11.2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता कार्यशाळा घेण्यात येत आहे.
सुचनापत्र
सुचनापत्र
परिपत्रक : राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजने (एनपीएस) संदर्भात
Suchanapatra for Devotee Medals
Circular : "Radhakishan Shanti Malhotra Award"
Central Agriculture Museum
34 व्या विद्यापीठ कर्मचारी सेवाप्रवेशोतर परिक्षेचा निकाल
सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 1.1.2018 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता
सुचनापत्र
22 वा दीक्षांत समारंभ
PG Merit List 2015 - 16
PG Merit List 2016 - 17 कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्य यंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2018 रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्येष्ठता सुची
निवेदन : लघुलेखन निम्नश्रेणी (केवळ अपंग अनुशेष) व लघुलेखन निम्नश्रेणी -3 (कृषि विज्ञान केंद्र) पदांच्या लेखी परिक्षे बाबत
Seniority list of Associate Professor
स्म्ारणपत्र-1: सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, वनामकृवि, परभणी


कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2018 रोजीची तात्पूरती सेवा ज्येष्ठता सुची
Circular - 8898 and sheet with Blank Format - 8898 Download - Sheet with Blank Format - 8898
Seniority list - Agriculture Engineering
सेवा जेष्ठता सुची अधिसुचना (संचालक/सहयोगी अधिष्ठाता/विभाग प्रमुख/प्राध्यापक )
Lok Sabha Internship Programme - 2018
परिपत्रक : 34 व्या विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा करीता
दिनांक 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सुधारीत यादी
दिनांक 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सुधारीत यादी
Anukampa Pratiksha Yadi
परिपत्रक : 34 व्या विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा करीता ज्यांनी आतापंर्यत अर्ज केलेले नाहीत
परिपत्रक : 34 व्या विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा करीता / Circular of Post Recruitment Exam - 27 April to 29 April 2018
Sanctioned,filled and vacant post information
दिनांक 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची यादी
दिनांक 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची यादी
संचालक शिक्षण्र तथा अधिष्ठा (कृषि)/संचालक संशोधन/संचालक विस्तार शिक्षण/सहयोगी अधिष्ठाता(कृषि)/सहयोगी अधिष्ठाता (गृहविज्ञान)/विभाग प्रमुख (विषय-निहाय/एकत्रीत) व प्राध्यापक (विषय-निहाय/एकत्रीत) या संवर्गातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी यांची दिनांक 1.1.2018 रोजीची तात्पूरती सेवा ज्येष्ठता सुची
List of eligible and not eligible candidates for movement from stage 2 to stage 3 under CAS
List of eligible and not eligible candidates for movement from stage 1 to stage 2 under CAS
परिपत्रक: कॅस अंतर्गत वेतनश्रेणी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (स्तर 3 ते 4 साठी)
Education
Research
Extension

दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, शेण खत व पशू धन बाबत चे सुधारीत दर
निवेदन: मोसंबी कलमे विक्री बाबत…
लिंबुवर्गीय फळ रोपवाटिका प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी
निवेदन : लिंबुवर्गीय फळपिक योजनेअंतर्गत 30 दिवसीय कौशल्यविकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
18 मे 2018 खरीप शेतकरी मेळावा निमित्त विक्रीसाठी उपलब्ध बियाणे
निवेदन : लिंबुवर्गीय फळपिकावर मराठवाडयाकरीता तंत्रज्ञान (18 मे, 2018 ते 23 मे, 2018)
लिंबुवर्गीय फळपिकांवर रोपवाटिका व्यवस्थापन, उत्पादन व तोणी पश्चात तंत्रज्ञान प्रशिक्षासाठी विवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी (प्रशिक्षण कालावधी 16/2/2018 ते 17/3/2018, 30 दिवस)
लिंबुवर्गीय फळपिकांवर मराठवाडयाकरिता तंत्रज्ञान अभियान - कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (16/2/2018 ते 17/3/2018)
परीपत्रक: द्रावणीय जैवीक खते व जैविक घटक निर्मीतीचे तंत्रज्ञान

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Note : In Case of Doubt, the displayed information must be verified with authentic source with the concern office. University will not be responsible for any inadvertent error that may have crept in the content being published on Net. The content published on net are for immediate information to the candidates only.

Quick Links