Quick Navigation

Students Corner

ICAR's All India Entrance Examination for Admission 2019
कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदासाठीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह सुधारीत ..... निवेदन
कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदासाठीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह सुधारीत
निवेदन :‍ कृषि सहाय्यक (पदवीधर) पदांच्या लेखी परिक्षे बाबत
कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदासाठीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह
परिपत्रक : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क् शिष्यवृती योजना
वेळापत्रक
22nd Convocation
पदव्युत्त्र अभ्यासक्रम 2019 - 2020 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाकरिता (Online Application)
CET EXAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quick Links