Quick Navigation

Students Corner

वर्ष 2019-2020 साठी आचार्य पदवी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा - 2019
ICAR's All India Entrance Examination for Admission 2019
कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदासाठीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह सुधारीत ..... निवेदन
कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदासाठीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह सुधारीत
निवेदन :‍ कृषि सहाय्यक (पदवीधर) पदांच्या लेखी परिक्षे बाबत
कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदासाठीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह
परिपत्रक : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क् शिष्यवृती योजना
वेळापत्रक
22nd Convocation
पदव्युत्त्र अभ्यासक्रम 2019 - 2020 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाकरिता (Online Application)
CET EXAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quick Links