Quick Navigation

Variety Released

Name of Variety - Cotton
 • PA 255 [Parbhani Turab]
 • PAIG 29-1 [Broad leaves]
 • NH 615 (Anusaya)
 • PH-348 (Yamuna)
 • NHH-1 (Godavari)
 • NH-452 (Renuka)
 • PA 183 [Sawta]
 • PAIG 29-2 [Narrow leaves]
 • NH-239 (Purnima)
 • PA-141 (Namdeo)
 • PA-402 (Vinayak)
 • PAIG 8/1
 • PAIG 2K/98
 • AH 65
 • NHH-302
 • PHA-46
 • NH 545
 • PAIG 8/3
 • PAIG 27
 • PA 500
 • NHH-44
 • NHB-12
 • IS - 244 /2/1
 • IS - 376 /4/1/14/21
 • PA-32 (Eknath)
 • NA-48 (Rohini)
 • PA-183 (Sawata)
 • PH-316 (Ganga)
 • PA 08
 • NHH206
 • PA528
 • NH 635
 • NHH 250
Name of Variety - Sorghum
 • Parbhani Sainath [SPH 1567]
 • PVK 801/SPV 1333 (Parbhani sweta)
 • Parbhani Jyoti [CSV 18]
 • PVK 400 (SPV 960)
 • SPV 1411 (Parbhani Moti)
 • SPH1641 (Karif Jowar)
 • KR196
 • PMS71A
 • C 43
 • PMS71B
 • PMS 28 A x B
 • PVK 809 [SPV 1474]
 • SPV 1595 (CSV 18)
Name of Variety - Bajra
 • AIMP 92901 (Smamrudhi)
 • PPC-6 (Parbhani Sampada)
 • ABPC 4-3
 • PABH-3
 • Parent AIB 157
 • AHB 1666 [Pratibha]
 • AHB 251 (Devgiri)
Name of Variety - Safflower
 • PBNS-12 (Parbhani Kusum)
 • PBNS 40
 • BSF-168-4 (Sharda)
 • PBNS 86 ( Purna)
Name of Variety - Groundnut
 • PBNS-12 (Parbhani Kusum)
 • PBNS 40
 • BSF-168-4 (Sharda)
 • PBNS 86 ( Purna)
Name of Variety - Sunflower
 • LS-11 (Siddheshwar)
 • LSF-8 (Shri Vithal)
 • TWCH-245 (Trishul)
 • LSFH 171
 • CMS 17 (B)
 • CMS 17 (A)
 • RHA 1-1
 • LDMRSH-1
 • LDMRSH-3
 • LSFH-35 (Maruti)
Name of Variety - Niger
 • PNS 6
Name of Variety - Pigeonpea
 • BSMR-853 (Vaishali)
 • BDN-708 (Amol)
 • BDN-2
 • BSMR-736
 • BDN 711 (BDN 2004-03)
 • BDN 716
Name of Variety - Green gram
 • BSMR-145
 • BM 2003-2
Name of Variety - Black gram
 • BDU 1
Name of Variety - Gram
 • BDNG 797
 • BDNGK 798
Name of Variety - Rice
 • Prabhavti
 • Parag
 • PBNR-93-1 (Parbhani Aviskar)
 • PBNS 03-2
 • TJP 48
Name of Variety - Maize
 • PMH 19
Name of Variety - Wheat
 • PBN 51
 • PBN 142 (Kailash)
Name of Variety - Mungbean
 • BPMR - 145
 • BM-4
Name of Variety - Urdbean
 • BDU 1
Name of Variety - Chickpea
 • BDNG-797 (Aakash)
 • BDN-9-3
Name of Variety - Linseed
 • RLC-4 (Jagdamba)
Name of Variety - Mango
 • Parbhani Hapus
 • Niranjan
Name of Variety - Custard apple
 • T.P. - 7
 • Dharur - 6
Name of Variety - Tamarind
 • Pratisthan
 • No. 263
Name of Variety - Ber
 • Mukta
Name of Variety - Wood-apple
 • Ellora
Name of Variety - Tomato
 • ATV-1
 • ATV-2 (Deogiri)
Name of Variety - Bhendi
 • Parbhani Bhendi (PBN-OK-1)

Quick Links